วัดสำคัญของเมืองและของประเทศที่คนไทยเรียกกันทั่วไปว่า “วัดพระแก้ว” วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย นอกจากนั้นพระอุโบสถของวัดยังมีงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมอันสวยงามวิจิตรของช่างฝีมือแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในบริเวณรอบๆ วัด เป็นที่ตั้งของพระศรีรัตนเจดีย์บนฐานไพทีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หอพระราชพงศานุสรณ์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรางค์โบราณที่พระโพธิธาตุพิมาน ปราสาทพระเทพบิดร และกลุ่มอาคารต่างๆ รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ชองวัดที่แต่เดิมนั้นเคยเป็นโรกษาปณ์ในอดีต
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ